Persoonlijke levenssfeer

De hieronder vermelde voorwaarden gelden voor iedereen die de website of een gedeelte ervan bezoekt of gebruikt. De voorwaarden, bepalingen, waarschuwingen en informatie betreffende de website kunnen met de tijd wijzigen en zijn steeds te consulteren op de site. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Hairstyle Juve verstrekt in geen enkel opzicht, expliciet noch impliciet, waarborgen ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie waarin deze website voorziet. Voordat u zich verlaat op enige informatie die deze website biedt, dient u deze informatie op nauwkeurigheid te toetsen. De informatie die deze website verstrekt, heeft slechts ten doel een algemene indruk te verschaffen van de producten en diensten van Hairstyle Juve en is voor Hairstyle Juve niet bindend. De informatie wordt geleverd zoals ze is en zonder enige waarborg. Hairstyle Juve sluit alle waarborgen uit met betrekking tot deze informatie, in het bijzonder alle impliciete waarborgen met betrekking tot kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel, eigendom en echtheid. In geen enkel opzicht kan Hairstyle Juve aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het gebruik van deze inhoud, noch voor de onmogelijkheid om van deze inhoud gebruik te maken, de werking van deze website, de levering van diensten via deze website, of voor de onmogelijkheid via deze website diensten te leveren, of voor de informatie die via deze website is verkregen. Indien u niet tevreden bent over deze website of delen ervan, of indien u zich niet kunt verenigen met deze voorwaarden voor het gebruik ervan, rest u slechts de mogelijkheid het gebruik van deze website te staken. Op haar website biedt Hairstyle Juve mogelijks links naar andere sites. Deze links worden uitsluitend geleverd met het oog op uw gebruiksgemak. Hairstyle Juve oefent geen enkel beheer uit over de genoemde websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud ervan. Deze website is zowel een werk dat wordt beschermd door auteursrechten, als een gegevensbank waarvan Hairstyle Juve de auteursrechten en de rechten van de producent bezit. Het kopiëren, aanpassen, wijzigen of op andere wijze exploiteren van het geheel of delen van deze website, ongeacht de vorm en de middelen, is streng verboden, tenzij daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door Hairstyle Juve. Het ophalen en/of hergebruiken van een deel of het geheel van de inhoud van de gegevensbank is verboden. Elke inbreuk op deze rechten is onderhevig aan strafrechtelijke en civiele procedures. Elk gebruik van teksten, lay-out, illustraties, namen, logo’s en andere merken die in deze website worden gebruikt, waaronder het logo en de naam van Hairstyle Juve, of van soortgelijke merken/namen is streng verboden, tenzij daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming voor is verkregen van de rechthebbende eigenaar. Conform de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kunnen alle persoonsgegevens, indien verkregen van mensen die deze website gebruiken, door Hairstyle Juve worden verwerkt ten behoeve van sollicitatieprocedures, alsmede doeleinden van gebruikers- en fraudebeheer en om Hairstyle Juve in staat te stellen haar producten en diensten te verkopen, of zulks te bevorderen. Hairstyle Juve zal in dat geval deze gegevens niet aan andere ondernemingen verkopen. De gebruiker heeft het recht op toegang tot en correctie van de hem of haar betreffende gegevens door een brief te richten aan Hairstyle Juve. De gebruiker heeft te allen tijde en vrij van kosten het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, waarvan Hairstyle Juve voornemens is deze te verwerken ten behoeve van direct marketing. Ook kunt u op dat moment het openbaar register raadplegen dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in België. Deze voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving en dienen als zodanig te worden geïnterpreteerd; eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn ondergeschikt aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische gerechtshoven.